Парламентът прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с договорите за наем и аренда, предаде БТА.

Земеделска земя ще може да се отдава под наем от собственика или от упълномощено от него лице; от лице с правомощие да ползва или да управлява земята, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице; и от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, или от упълномощено от тях лице. Заради измамите с ниви

Договор за наем на земеделска земя със срок над една година се сключва от съсобственик или съсобственици на земеделска земя, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот или от упълномощено от тях лице. В тези случаи отношенията между съсобствениците се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността, записаха депутатите.

Договорите за наем и аренда на земеделска земя със срок по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно. Договорите ще се вписват в съответната служба по вписванията по местонахождение на имотите, като към тях ще се прилагат и скици на имотите, и ще се регистрират в съответната общинска служба по земеделие. Въвежда се и фиксирана такса за вписването на договорите.

Договор за наем на земеделска земя, сключен до датата на влизането в сила на тези изменения, при който не са спазени горепосочените изисквания, може да бъде потвърден от собственика с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружена с копие на договора. Тя се подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота в едномесечен срок от влизането в сила на промените.

За устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства на регистрирани собственици на пчелини, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни маломерни имоти, като се спазват изискванията на Закона за пчеларството.

Правото на ползване се учредява без провеждане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител.

Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи бяха направени по инициатива на омбудсмана Мая Манолова след случаи на крупни измами с наеми на ниви.

Проблемът възникна особено остро в Северозападна България, напомниха от  депутатите от НФСБ след гласуването в пленарна зала.

„С приетия днес закон отнехме възможността на несобственици на земеделски земи да сключват договори за заем на земеделска земя. Договорите трябва да бъдат потвърдени в общинските служби с писмена декларация от собственика. Ако това не стане до 1 месец от влизането на закона в сила – договорите ще бъдат развалени“,заяви народният представител от НФСБ и зам.-председател на земеделската комисия Йордан Апостолов.

„Приехме промени, с които таксата за вписване на договор за наем е 10 лв. Това е важно за хората, защото представители на агенции по вписвания имаха безумни намерения цената да се определя пропорционално въз основа на данъчната оценка“, каза още Йордан Апостолов.

Източник: www.investor.bg